RSS

การวิจัยสมุนไพรสู่อุตสาหกรรมอาหารและยา

       สมุนไพรไทยเป็นทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศที่สำคัญ และมีการนำทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ โดยผ่านทางภูมิปัญญาชาวบ้านที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา แต่การนำทรัพยากรที่มีมาใช้เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลยังขาดการสนับสนุนทางด้านการวิจัยและการพัฒนาเพื่อนำสมุนไพรไทยเหล่านั้นมาสกัด หรือประยุกต์ใช้ให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มบริโภคทั่วโลก

       ในปัจจุบัน พืชสมุนไพรได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไปมากขึ้น ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศต่างให้ความสำคัญและเห็นถึงคุณประโยชน์ของสมุนไพรมากขึ้น ไม่ว่า จะในรูปแบบของอาหารเสริมสุขภาพ ยาแผนโบราณและเครื่องสำอาง รวมถึงในรูปของสารสกัดจากธรรมชาติ เพื่อนำมาใช้เป็นสารกำจัดศัตรูพืชและสมุนไพรยังเข้าไปมีบทบาทในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่นอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อุตสาหกรรมอาหารเสริมอุตสาหกรรมยารักษาโรค เป็นต้น ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความนิยมและหันมาใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรกันเป็นจำนวนมาก แต่ปัญหาที่สำคัญของการใช้สมุนไพรคือยังขาดข้อมูล ทางด้านการแพทย์และเภสัชกรรม ที่จะเป็นหลักประกันคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่าง ๆ ปัญหาเหล่านี้อาจเกิดจากการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยที่ไม่เพียงพอในการทำวิจัย จึงทำให้การพัฒนาสมุนไพรไทยไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร ทำให้สูญเสียโอกาสในเชิงเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนา ประเทศทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี รวมทั้งเพื่อแก้ปัญหาสำคัญเร่งด่วนและแนวทาง ในการป้องกันปัญหาสำคัญ ๆ ของประเทศในด้านต่าง ๆ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสมุนไพรไทย และได้ให้การสนับสนุนงานวิจัยทางด้านสมุนไพรมาโดยตลอด สำหรับโครงการวิจัยเรื่อง “ แผนวิจัยสมุนไพรสู่ อุตสาหกรรมอาหารและยา ” “ โครงการพัฒนาการเกษตรเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยาสมุนไพรและการส่งออก ” และ “การพัฒนาประสิทธิภาพสารสกัดจากพืชสมุนไพรบางชนิดเป็นสารกำจัดศัตรูพืช ” เป็นโครงการวิจัยที่สำนักงานฯ สนับสนุน เพื่อให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรไทยให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน และให้กลุ่มผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในการใช้สมุนไพรทั้งในเรื่องมาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการค้นคว้าวิจัย รวมทั้งเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมสมุนไพรไทยไปสู่การส่งออกเพื่อให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อไป

โฆษณา
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: