RSS

การศึกษาภูมิปัญญาไทย ว่านที่ใช้เป็นยารักษาโรค

       รายการวิจัย เรื่องการศึกษาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย :ว่านที่ใช้เป็นยารักษาโรค มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญา การใช้ว่านในการรักษาโรค ของแพทย์แผนไทย ศึกษารวบรวมชนิดของว่าน คุณค่าทางเภสัชวิทยา สรรพคุณทางยา และรวบรวมตำรับยาไทย กลุ่มโรคและอาการที่ใช้ว่านในการรักษา โดยใช้วิธีการศึกษาการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative) เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก

       ผลการศึกษาพบว่าหมอพื้นบ้านทั้ง 4 ภาค ของประเทศไทย ( 16 จังหวัด) นำว่านมาใช้เป็น ยารักษาโรค แบ่งอันดับการใช้จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ว่านชักมดลูก ว่านน้ำ ว่านกีบแรด ว่านร่อนทอง ว่านเปราะหอม ว่านนางคำ ว่านมหากาฬ ว่านหาง้าง ว่านเอ็นเหลือง ว่านทรหด ว่านสบู่เลือด ว่านหอมแดง ว่านสิงหะโมรา ว่านคัณฑะมาลา ว่านค้างคางดำ ว่านรางจืด ว่านกาบหอยแครง ว่านขอทอง ว่านหางจะเข้ ฯลฯ จากการจัดอันดับการใช้ พบว่า ว่านที่หมอพื้นบ้านนำมาทำเป็นยามากที่สุดคือ ว่านชักมดลูก พบทุกภาคของประเทศ โรคหรือกลุ่มอาการที่ใช้ว่านชักมดลูกรักษาเป็นยาเดี่ยว และใช้ร่วมกับสมุนไพรตัวอื่นในรูปของยาตำรับ คือ มดลูกอักเสบ ชักมดลูกเข้าอู่ ขับน้ำคาวปลา หญิงคลอดบุตรใหม่ รักษาไส้เลื่อน กระชับมดลูก แก้มดลูกหย่อน กระบังลมเคลื่อน มุตกิตระดูขาว บำรุงเลือด รักษาริดสีดวง รักษาอาการตกเลือด

       จากการศึกษาครั้งนี้ ทำให้ทราบข้อมูลองค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย จากพระคัมภีร์ ตำรา หมอพื้นบ้านทั้งที่มีใบประกอบโรคศิลปะ ไม่มีโรคศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น ทำให้เห็นภาพรวมการใช้ว่านรักษาโรคในประเทศไทย รวมทั้งยังทราบถึงสถานการณ์ของการใช้ว่านเป็นยารักษาโรคในปัจจุบัน มีการใช้อยู่มาก แต่ชนิดที่ใช้ไม่หลากหลาย

โฆษณา
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: