RSS

สมาคมผู้ผลิตยาสมุนไพร

 

การก่อตั้ง

       สมาคมผู้ผลิตยาสมุนไพรเดิมมีชื่อว่า “สมาคมผู้ผลิตยาและขายยาแผนโบราณ” เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ประกอบการภาคเอกชน และได้รับการจดทะเบียนในวันที่ 13 มิถุนายน 2528 โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อประสานงานกับภาครัฐ ในการพัฒนายาสมุนไพรและยาแผนโบราณของประเทศไทย ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพที่ดี เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้บริโภคเป็นสำคัญ และมีนายกสมาคมคนแรกคือ “นายเจริญสุข กิจอิทธิ” ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ถึง 15 ปี ก่อนจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกกิตติมศักดิ์ในปัจจุบัน

       ในปีพุทธศักราช 2544 ของทางคณะกรรมการได้มีความเห็นร่วมกันในการที่จะเร่งพัฒนาและส่งเสิรมผู้ประกอบการในประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการจากต่างประเทศในยุคการค้าเสรีได้ จึงได้ร่วมประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งภาครัฐในการจัดกิจกรรมส่งเสริมในภาคการผลิต การเงิน การตลาด และด้านอื่น ๆ รวมทั้งยังได้ทำการเปลี่ยนชื่อของสมาคมฯ ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้นมากขึ้นจาก “สมาคมผู้ผลิตยาและขายยาแผนโบราณ” เป็น “สมาคมผู้ผลิตยาสมุนไพร” (สยส.) หรือในภาษาอังกฤษว่า “HERBAL PRODUCTS ASSOCIATION” (HPA)

วัตถุประสงค์

1. เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์ และข่าวสารในหมู่สมาชิก

2. อนุรักษ์และส่งเสริมการผลิตยาสมุนไพรให้คงอยู่ต่อไป

3. ส่งเสิรมการผลิตยาสมุนไพรให้มีคุณภาพ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค

4. ร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

5. ไม่ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการค้า

6. ไม่ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการเมืองรายนามนายกสมาคม

สมัยที่ 1-5 2530 – 2539 คุณเจริญสุข กิจอิทธิ บจก. เจริญสุขเภสัช (ฮุ่นซิว)

สมัยที่ 6 2540 – 2541 คุณชวน ธรรมสุริยะ บจก. คั้นกี่น้ำเต้าทอง จำกัด

สมัยที่ 7 2542 – 2544 คุณเจริญสุข กิจอิทธิ บจก. เจริญสุขเภสัช (ฮุ่นซิว)

สมัยที่ 8 – 9 2545 – 2548 คุณวัชรพงษ์ พงษ์บริบูรณ์ หจก. ขาวละออเภสัช

สมัยที่ 10 2549 – ปัจจุบัน คุณไพศาล เวชพงศา บจก. แสงสว่างตราค้างคาว

ผลงาน

        ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการและสมาชิก ภายใต้การนำของนายกสมาคมในแต่ละสมัยได้ร่วมกันสร้างผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม และต่อวงการผู้ผลิตยาแผนโบราณ และยาจากสมุนไพรหลายประการ นอกจากการประชุมและสัมนาวิชาการซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำ ปีละ 1-2 ครั้งแล้ว ยังได้ร่วมมือกับภาครัฐในการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบและส่งเสริมวิชาการปลายประการเช่น

1. ร่วมเป็นผู้ทำงานภาคเอกชนเพื่อรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพ และข้อกำหนด (ACCSQ)

2. ร่วมเป็นคณะทำงานภาคเอกชนในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549

3. ร่วมมือกับทางราชการในการยกร่าง และประกาศใช้หลักเกณฑ์การผลิตยาที่ดีจากสมุนไพร (GMP) รวมทั้งจัดทำคู่มือการปฏิบัติพร้อมแผ่น CD โดยค่าใช้จ่ายของสมาคมและยกสิทธิให้แก่สำนักงาน อย.

4. ร่วมเดินทางต่างประเทศ ในการขยายตลาดผลิตสมุนไพรระหว่างประเทศ กับคณะผู้แทนการค้าไทย

5. ร่วมนำเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันต่อนายกรัฐมนตรี โดยการสนับนุนของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) และหน่วยงานวิชาการ เช่น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

6. ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพร

7. ร่วมกับภาคีสมุนไพรครบวงจร โดยการสนับสนุนขององค์การเภสัชกรรม และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว) จัดตั้งร้าน Thai Herb Health

8. เป็นองค์กรสมาชิกสภาหิการค้าแห่งประเทศไทย

9. เป็นตัวแทนวงการยาแผนโบราณภาคเอกชนในการยื่นฟ้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้ยกเลิกสิทธิบัตรเลขที่ 8912 องค์ประกอบสมุนไพรจากกวาวเครือ ซึ่งทับซ้อนกับการประกอบยาไทยแผนโบราณที่ได้ลิตมายาวนานแล้ว ผล : ศาลให้เพิกถอนสิทธิบัตร

10. ร่วมกับสถาบันการแพทย์แผนไทย จัดทำเครือข่าย “ร้านไทย”

11. รวบรวม “สรรพศาสตร์ของสมุนไพรที่ควรรู้” ให้อาจารย์ไพบูลย์ แก้วกาญจน์

12. จัดทำรายการยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ เพิ่มเติมจากเดิม 27 รายการ

13. ชะลอการให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

14. ร่วมกับสถาบันการแพทย์แผนไทยจัดงาน ชุมนุมแพทย์แผนไทยและสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 1 โดยสมาคมได้มอบเงินให้สถาบันการแพทย์แผนไทย 1 ล้านบาท

15. ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมยา

16. ให้ยาแผนโบราณพัฒนารูปแบบการผลิตได้หลากหลายขึ้น เช่นการสกัดโดยวิธีพ่นแห้ง (Spray Dry)

17. ให้ยาผงบรรจุในแคปซูลได้

18. ให้ อย. อนุญาตให้ใส่สารกันบูดในยาน้ำในปริมาณที่เหมาะสม ไม่มีอันตราย

http://www.hpa.or.th

โฆษณา
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: