RSS

สมาคมร้านขายยา

 

ประวัติความเป็นมาในการก่อตั้งสมาคมร้านขายยา

       ในยุคสมัยที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการก่อตั้งสมาคมร้านขายยาขึ้น ร้านขายยามักจะได้รับผลกระทบจากการแก้ไขกฎหมายเป็นอย่างมาก รวมไปถึงขาดการรับรู้ในข่าวสาร และขาดการประสานงานอย่างต่อเนื่องกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จึงทำให้ร้านขายยาประสบกับความไม่เข้าใจในกฎข้อบังคับต่างๆ ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดขึ้น

       ประกอบกับขณะนั้นปัญหาในการขอแก้ไขพระราชบัญญัติยาทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในเรื่องของการมีเภสัชกรประจำร้านตลอดเวลาทำการ ซึ่งการแก้ไขกฎหมายผ่านออกมาและมีผลใช้บังคับ จะทำให้ร้านขายยาได้รับผลกระทบอย่างยิ่ง เพราะตามสภาพความเป็นจริงในสังคมยุคนั้น การผลิตเภสัชกรยังไม่เพียงพอ ไม่สามารถรองรับร้านขายยาได้ทั้งหมด จึงถือเป็นการแก้ไขกฎหมายโดยขัดต่อหลักความเป็นจริงที่ไม่สามารถปฏิบัติได้

       ร้านขายยาจำเป็นต้องต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม ความถูกต้อง ความเหมาะสม นับเป็นเรื่องที่ยากนัก เพราะขาดการรวมกลุ่มเป็นปึกแผ่นที่มั่นคง องค์กรที่มีบทบาทสำคัญในขณะนั้น “ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย” ก็เล็งเห็นความสำคัญต่อปัญหาที่ร้านขายยาได้รับผลกระทบ ต่างรวมตัวกันเพื่อปกป้องสิทธิอันชอบธรรมของผู้ประกอบอาชีพร้านขายยา แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีข้อกำจัดในเรื่องของกฎหมาย เนื่องจากการรวมกลุ่มกันในลักษณะของชมรมนั้นไม่มีกฎหมายรับรอง จึงทำให้การเจรจาไม่ประสบผลเท่าที่ควร

       ด้วยเหตุดังกล่าว และด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เกิดความชอบธรรมในอาชีพผู้ประกอบกิจการร้านขายยา นายวิษณุ  หงส์พงศ์ เจ้าของร้านขายยาภาณุเภสัช (ในขณะนั้น) นายวิทยา  บริณายกานนท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัดย่งซิวตึ๊ง และ นายพิมาน  สัมพันธ์นนท์ เจ้าของร้านขายยาเป๋าฮั้วโอสถ จึงมีความคิดเห็นให้ร้านขายยามีการรวมตัวกันเป็นปึกแผ่น โดยมีกฎหมายรับรอง เป็นนิติบุคคล เป็นตัวแทนร้านขายยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดการยอมรับจากภาครัฐ และให้การดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ชื่อว่า “สมาคมร้านขายยา” โดยได้รับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน และได้รับความเห็นชอบจากองค์กรผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาอีกหลายองค์กร รวมไปถึงชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดการรับรู้และร่วมแรงร่วมใจกันสนับสนุน

       สมาคมร้านขายยา ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคมการค้าและนายทะเบียนได้จดทะเบียนตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2524 โดยมีผู้เริ่มก่อตั้งการจัดตั้งสมาคมร้านขายยา 3 ท่าน คือ

1. นายวิษณุ  หงส์พงศ์

2. นายวิทยา  บริณายกานนท์

3. นายพิมาน  สัมพันธ์นนท์

 

โดยสมาคมร้านขายยามีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังต่อไปนี้

1.ส่งเสริมการประกอบอาชีพร้านขายยาของสมาชิกให้มีความมั่นคงและปลอดภัย

2.สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบอาชีพของสมาชิก สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่การประกอบการของสมาชิก และเศรษฐกิจของประเทศ

3.ประสานความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในทางวิชาการ ข่าวสาร การค้า เพิ่มพูนความรู้แก่สมาชิก ตลอดจนการวิจัย หรือสัมมนาเกี่ยวกับธุรกิจการขายยาในรูปแบบต่างๆ

4.ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบอาชีพของสมาชิกได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย

5.ให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในการสอดส่องดูแลร้านขายยาให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด

6.ให้ความร่วมมือกับองค์กรผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาอื่นหรือหน่วยงานภาคเอกชนอื่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกัน

7.ส่งเสริมการค้าขายยารักษาโรคให้มีมาตรฐานที่ดีสอดคล้องกับนโยบายของทางราชการ

8.ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบอาชีพร้านขายยา

9.ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคม

10.ส่งเสริมพลานามัย กีฬา พัฒนาจิตใจ และจัดงานบันเทิงเพื่อการกุศลและพักผ่อนเป็นครั้งคราว

11.ให้ความอนุเคราะห์แก่สมาชิกในด้านสวัสดิการเท่าที่ไม่เป็นการต้องห้ามตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509

12.ไม่ดำเนินการในทางการเมืองใดๆ ทั้งสิ้น

       สำนักงานแห่งแรกของสมาคมร้านขายยา ตั้งอยู่เลขที่ 195-201 อาคารชุณห์ ชั้น 4 (ห้อง 401) ถนนจารุเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นสำนักงานชั่วคราวที่ทางสมาคมร้านขายยาเปิดดำเนินการ จนกระทั่งประมาณเดือนมิถุนายน 2526 สมาคมร้านขายยา จึงย้ายที่ทำการชั่วคราวมาอยู่ ณ ที่ทำการถาวร เลขที่ 74 (166) ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ 0-2465-1876, 0-2465-8716 และ 0-2465-8707 โทรสาร 0-2890-0922 จวบจนปัจจุบัน

คณะกรรมการบริหารสมาคม ตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน

       คณะกรรมการบริหาร สมัยที่ 1 บริหารกิจการสมาคมร้านขายยา ในปี พ.ศ. 2525-2526 ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2524 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2524 มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 25 ท่าน โดยมีนายสุขสันต์  จิรจริยาเวช  ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมร้านขายยา

       คณะกรรมการบริหาร สมัยที่ 2 บริหารกิจการสมาคมร้านขายยา ในปี พ.ศ. 2527-2528 ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2526 ในวันที่ 22 เมษายน 2527 มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 27 ท่าน โดยมีนายวิษณุ  หงส์พงศ์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมร้านขายยา

       คณะกรรมการบริหาร สมัยที่ 3 บริหารกิจการสมาคมร้านขายยา ในปี พ.ศ. 2529-2530 ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2528 ในวันที่ 26 มกราคม 2529 มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 26 คน โดยมีนายสุขสันต์  จิรจริยาเวช ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมร้านขายยา

       คณะกรรมการบริหาร สมัยที่ 4 บริหารกิจการสมาคมร้านขายยา ในปี พ.ศ. 2531-2532 ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2530 ในวันที่ 31 มกราคม 2531 มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 29 คน โดยมีนายวิษณุ  หงส์พงศ์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมร้านขายยา คณะกรรมการบริหาร สมัยที่ 4 ได้ดำเนินกิจการสมาคมร้านขายยาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2531 – เดือนเมษายน 2532 นายวิษณุ  หงส์พงศ์ นายกสมาคมร้านขายยาขอลาออกจากการเป็นนายกสมาคมฯ เนื่องจากได้เลิกกิจการร้านขายยา จึงทำให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามกฎข้อบังคับสมาคมร้านขายยา คณะกรรมการบริหาร สมัยที่ 4 จึงจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมร้านขายยา โดยนายพิเชษฐ์ เวชจตุพร อุปนายกสมาคมฯ ได้รับเลือกขึ้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคมร้านขายยาสมัยที่ 4 สืบแทน นายวิษณุ  หงส์พงศ์

       คณะกรรมการบริหาร สมัยที่ 5 บริหารกิจการสมาคมร้านขายยา ในปี พ.ศ. 2533-2534 ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2532 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2533 มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 30 ท่าน โดยมีนายพิเชษฐ์  เวชจตุพร ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมร้านขายยา

       คณะกรรมการบริหาร สมัยที่ 6 บริหารกิจการสมาคมร้านขายยา ในปี พ.ศ. 2535-2536 ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2534 ในวันที่ 19 มกราคม 2535 มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 30 ท่าน โดยมีนายพิเชษฐ์  เวชจตุพร ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมร้านขายยา

       คณะกรรมการบริหาร สมัยที่ 7 บริหารกิจการสมาคมร้านขายยา ในปี พ.ศ. 2537-2538 ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2536 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2537 มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 31 ท่าน โดยมีนายเทพรักษ์  สุรทานต์นนท์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมร้านขายยา

       คณะกรรมการบริหาร สมัยที่ 8 บริหารกิจการสมาคมร้านขายยา ในปี พ.ศ. 2539-2540 ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2538 ในวันที่ 28 มกราคม 2539 มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 29 ท่าน โดยมีนายเทพรักษ์  สุรทานต์นนท์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมร้านขายยา

       คณะกรรมการบริหาร สมัยที่ 9 บริหารกิจการสมาคมร้านขายยา ในปี พ.ศ. 2541-2542 ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2540 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2541 มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 34 ท่าน โดยมีนางสุจิตรา  นิลสุวรรณโฆษิต ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมร้านขายยา

       คณะกรรมการบริหาร สมัยที่ 10 บริหารกิจการสมาคมร้านขายยา ในปี พ.ศ. 2543-2544 ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2542 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2543 มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 31 ท่าน โดยมีนางสุจิตรา  นิลสุวรรณโฆษิต ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมร้านขายยา

       คณะกรรมการบริหาร สมัยที่ 11 บริหารกิจการสมาคมร้านขายยา ในปี พ.ศ. 2545-2546 ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2544 ในวันที่ 3 มีนาคม 2545 มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 27 ท่าน โดยมีนายสมศักดิ์  กำเนิดสิทธิเสรี ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมร้านขายยา

       คณะกรรมการบริหาร สมัยที่ 12 บริหารกิจการสมาคมร้านขายยา ในปี พ.ศ. 2547-2548 ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2546 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2547 มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 31 ท่าน โดยมีนายสมศักดิ์  กำเนิดสิทธิเสรี ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมร้านขายยา

       คณะกรรมการบริหาร สมัยที่ 13 บริหารกิจการสมาคมร้านขายยา ในปี พ.ศ. 2549-2550 ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2548 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2549 มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 28 ท่าน โดยมีนายจิตตวุฒิ  ลิ้มศิริเศรษฐกุล ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมร้านขายยา

http://www.thaiphar-asso.com/

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: